Certyfikaty

Polityka jakości

Strategią firmy jest  stałe pozyskiwanie i utrzymanie klientów oraz zdobycie stabilnej pozycji na rynku dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.
Najważniejszy cel, jaki został postawiony w firmie Mario International Technology & Service Sp. z o.o. jest zadowolenie naszych klientów poprzez dostarczanie im wyrobów, usług zgodnych z wymaganiami i oczekiwaniami, które są wytwarzane przy optymalnych kosztach przynoszących zysk.

Realizacja tego celu została zagwarantowana poprzez:

  • dostosowywanie oferty do potrzeb i oczekiwań klientów,
  • dobór i weryfikacja dostawców i wyrobów,
  • dostarczanie klientom wyrobów zgodnie z wymaganiami, o wysokiej jakości i w ustalonym terminie,
  • niezwłoczne i obiektywne rozpatrywanie skarg i reklamacji,
  • analizowanie przyczyn powstawania niezgodności oraz podejmowanie działań zapobiegających ich powstaniu,
  • badanie stopnia zadowolenia klienta,
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez systematyczne szkolenia,
  • ciągłe doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością,
  • zapewnienie zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy ISO 9001, AQAP 2110 oraz z wymaganiami prawnymi i innymi mającymi zastosowanie,
  • zapewnienie niezbędnych zasobów do realizacji niniejszej polityki.

Mamy świadomość, iż wysoka jakość wyrobów, usług, nadzór nad wymaganiami prawnymi, technicznymi i technologicznymi oraz wykwalifikowana kadra jest gwarancją sukcesu, a zadowolenie klienta jest podstawowym warunkiem skutecznego funkcjonowania i dalszego rozwoju firmy.

Polityka WSK

Intencją Mario International Technology & Service Sp. z o.o. jest przestrzeganie zasad kontroli obrotu towarami o znaczeniu strategicznym określonych w krajowych i międzynarodowych przepisach prawnych.
W celu zgodnej z wymaganiami realizacji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym w firmie Mario International Technology & Service Sp. z o.o. został powołany Pełnomocnik ds. Kontroli Obrotu, który zajmuje się utrzymywaniem Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK).
Wewnętrzny System Kontroli opiera się na wymaganiach systemu zarządzania jakością określonych w normie PN-EN-ISO 9001:2015 oraz Ustawie z dnia 29 listopada 2000r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
Polska uczestniczy w wielu reżimach kontrolnych, które nadzorują obrót towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym. Mario International Technology & Service Sp. z o.o. dokonuje obrotu także wyrobami, które są wymienione w wykazach towarów o znaczeniu strategicznym. W takich przypadkach nasza firma potrzebuje zezwoleń na obrót tymi towarami z zagranicą. Zezwoleń takich udziela rządowy organ kontroli obrotu towarami strategicznymi.
Wdrożony Wewnętrzny System Kontroli pozwala nam odkryć oraz wyeliminować transakcje lub praktyki postępowania, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie:

Projektowanie i produkcja wyrobów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych, w tym wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Obrót i serwis wyrobów mechanicznych, optycznych, optoelektronicznych i elektronicznych, w tym wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Obrót bronią, amunicją oraz technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Certyfikat AQAP 2110:2016 w zakresie:

Projektowanie i produkcja wyrobów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych, w tym wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Obrót i serwis wyrobów mechanicznych, optycznych, optoelektronicznych i elektronicznych, w tym wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Obrót bronią, amunicją oraz technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Certyfikat Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK) w zakresie:

Wywóz, przywóz, transfer wewnątrz unijny, pomoc techniczna w zakresie wyrobów i usług o znaczeniu strategicznym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.11.2000 r.

Potwierdzenie do certyfikatów

Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych Nr B-060/2012

Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej (NCAGE) 2449H