Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z postanowieniami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Mario International Technology & Service Sp. z o. o. ul. Skowrończa 2 lok. 1, 44-100 Gliwice, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  KRS 0000419314; kapitał zakładowy  50 000,00 zł, NIP 631 264 58 04 REGON zwany dalej „Administratorem”, „MIT&S”

Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej mail: mitands@mitands.pl oraz telefonicznie pod numerem: +48 793 051 536

 1. Mario International Technology & Service Sp. z o. o  nie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: w zakresie przygotowania ofert, nawiązania stosunków prawnych i czynności prawnych z tym związanych, w tym handlowych i marketingowych, ich kopii i archiwizacji oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
 3. Informujemy, iż powierzone nam przez Klienta w toku współpracy dane osobowe nie zostają dalej powierzone za wyjątkiem sytuacji, w których niezbędne jest to do realizacji umowy.
 4. Pani/Pana  dane osobowe  będą przechowywane przez okres trwania negocjacji, uzgodnień, stosunków prawnych, w tym obowiązywania umów, a także do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających ze stosunków prawnych, w tym z umów i innych czynności prawnych, w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.
 5. Poniżej przedstawiamy Państwa uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Mario International Technology & Service Sp. z o.o.:
 • prawo dostępu do treści danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu.
 1. Informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
 3. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

– podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu czynności Administratora: podmioty świadczące Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową; kontrahenci MIT&S – w zakresie niezbędnym do wykonywania umów zawieranych przez Administratora; podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską; organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.

 1. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Information clause

In accordance with the provisions of art. 13 and 14 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) hereinafter referred to as „RODO”, to ensure reliability and transparency of processing data, we would like to inform you that:

 1. The administrator of your personal data is:

Mario International Technology & Service Sp. z o.o. – (MIT&S) ul. Skowrończa 2, lok. 1, 44-100 Gliwice,

Contact is possible via email: mitands@mitands.pl and by phone: +48 793 051 536.

 1. Mario International Technology & Service Sp. z o.o did not appointed the Data Protection Inspector.
 2. Your personal data will be processed in IT systems in order to prepare offers, to establish legal relationships and legal transactions related thereto, including commercial and employee relations, copy and archiving thereof, as well as implementation of legally justified interests of the Administrator.
 3. Please be advised that the personal data forwarded to us by the client is not further forwarded, except of situations where it is necessary for the performance of the contract.
 4. Your personal data will be stored for the duration of negotiations, arrangements, legal relationships, including the validity of contracts and until the expiry of the limitation period for possible claims arising from legal relationships, including contracts and other legal transactions, in connection with the implementation archiving obligation.
 5. Below, we present your rights in connection with the processing of personal data by Mario International Technology & Service Sp. z o.o:
 • right to access data,
 • right to rectify data,
 • right to delete data,
 • right to limit data processing,
 • right to raise objections.
 1. Please be advised that you have the right to lodge a complaint to the Supervisory Authority (President of the Office for Personal Data Protection), if in your opinion, the processing of your personal data violates the provisions of the EU RODO regulation.
 2. Providing your personal data is voluntary, but necessary to achieve the goal referred to in point 3.
 3. Please be advised that the recipient of your personal data will be:

– entities processing data on behalf of the Administrator, participating in the performance of the Administrator’s activities: entities providing the Administrator with advisory, consultancy, audit, legal, tax and accounting services; MIT&S contractors – to the extent necessary to perform contracts concluded by the Administrator; entities operating postal or courier; authorities entitled to receive your data on the basis of legal provisions.

 1. Please be advised that your personal data will not be transferred to a third country / international organization.
 2. Please be advised that your data will not be processed in an automated manner, nor will it be used for profiling.