Strona WWW

2015.05.12

Mario International Technology & Service Sp. z o.o. - oddział w Katowicach
ul. Porcelanowa 51
40-246 Katowice

Tel.:  +48 32 353 93 92
Fax.: +48 32 445 00 75

biuro@mitands.pl

Polityka Jakości i WSK

Polityka Jakości


Misją firmy jest  stałe pozyskiwanie i utrzymanie Klientów oraz zdobycie stabilnej pozycji na rynku dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

Najważniejszym celem jaki został postawiony w Firmie Mario International Technology & Service Sp. z o.o. jest zadowolenie naszych Klientów poprzez dostarczanie im wyrobów, usług zgodnych z wymaganiami i oczekiwaniami, które są wytwarzane przy optymalnych kosztach przynoszących zysk. 

Realizacja tego celu została zagwarantowana poprzez:

 • bieżącą analizę i dostosowywanie oferty do potrzeb i oczekiwań Klientów,
 • kwalifikowany dobór i weryfikacja poddostawców i wyrobów,
 • wytwarzanie i dostarczanie Klientom wyrobów o wysokiej jakości i w ustalonym terminie,
 • sterownie wszystkimi procesami,
 • niezwłoczne, obiektywne i zgodne z wymaganiami rozpatrywanie skarg i reklamacji,
 • rozwiązywanie problemów i analizowanie przyczyn powstawania niezgodności oraz podejmowanie działań zapobiegających ich powstaniu,
 • ściśle określone odpowiedzialności i uprawnienia pracowników,
 • badanie stopnia zadowolenia Klienta,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez systematyczne szkolenia,
 • ciągłe doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością,
 • zapewnienie niezbędnych zasobów do realizacji niniejszej polityki.

Mamy świadomość, iż wysoka jakość wyrobów, usług, nadzór nad wymaganiami prawnymi, technicznymi i technologicznymi oraz wykwalifikowana kadra jest gwarancją sukcesu, a zadowolenie Klienta jest podstawowym warunkiem skutecznego funkcjonowania i dalszego rozwoju firmy.

Niniejsza polityka jakości została zakomunikowana wszystkim pracownikom firmy i jest przez nich zrozumiała.

Polityka WSK

 

Intencją Mario International Technology & Service Sp. z o.o. jest przestrzeganie zasad kontroli eksportu określonych w krajowych przepisach prawnych.

Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy utworzyłem stanowisko Pełnomocnika ds. Kontroli Obrotu, który będzie nadzorować wszystkie sprawy związane z eksportem i importem. Pełnomocnik ds. Kontroli Obrotu będzie zajmować się wdrożeniem i utrzymywaniem Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK). W systemie określono procedury postępowania i zakresy obowiązków poszczególnych pracowników. Działania te zapewniają zgodność procedur stosowanych w naszej firmie z przepisami prawa.

Polska uczestniczy w wielu reżimach kontrolnych, które nadzorują obrót towarami, materiałami, technologiami i oprogramowaniem podwójnego zastosowania oraz uzbrojeniem. Mario International Technology & Service Sp. z o.o. dokonuje obrotu wyrobami, które nie są wymienione w Wykazach Towarów i Technologii o znaczeniu strategicznym. W wielu przypadkach jednak nasza firma potrzebuje zezwoleń na eksport dla wysyłki za granicę produktów. Pozwolenia te mogą być wymagane z wielu powodów, takich jak umieszczenie danego towaru w wykazach towarów i technologii objętych szczególną kontrolą obrotu z zagranicą, stosowanie zaawansowanych technologii, końcowego odbiorcy lub końcowego zastosowania podlegających szczególnej kontroli. Pełnomocnik ds. Kontroli Obrotu wyjaśni Państwu wymagania systemu kontroli obrotu dotyczące wszystkich transakcji, w tym wymiany technicznej i negocjacji handlowych.

Naruszenie przepisów i procedur kontroli eksportu może narazić Mario International Technology & Service Sp. z o.o. i osoby odpowiedzialne za obrót na różne sankcje administracyjne i karne. Sankcje te mogą mieć duże znaczenie dla naszej firmy i wiązać się ze stratami finansowymi. Każdy pracownik naszej firmy, który świadomie naruszy obowiązujące przepisy będzie surowo ukarany, włącznie ze zwolnieniem z pracy.

Wdrożenie Wewnętrznego Systemu Kontroli pozwoli nam odkryć oraz wyeliminować transakcje lub praktyki postępowania, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami. O wszystkich takich przypadkach proszę informować mnie osobiście, w celu podjęcia niezbędnych działań zgodnych z procedurami określonymi w przepisach prawa.
Jeżeli kiedykolwiek spotkacie się Państwo z możliwym naruszeniem zasad kontroli eksportu jesteście zobowiązani do powiadomienia o nich mnie, pod numerem fax. +48 32 445 00 75 lub w inny sposób.

Dziękuję Państwu za uwagę i współdziałanie we wdrażaniu i doskonaleniu Wewnętrznego Systemu Kontroli, który uczyni Mario International Technology & Service Sp. z o.o. silniejszą oraz bardziej konkurencyjną. 


Certyfikat ISO 9001:2008 w zakresie:

 • Projektowanie i produkcja wyrobów mechanicznych, optycznych optoelektronicznych i elektronicznych, w tym wyrobów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym. Obrót wyrobów mechanicznych, optycznych optoelektronicznych i elektronicznych, w tym wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Obrót technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Certyfikat AQAP 2110:2009 w zakresie:

Certyfikat Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK) w zakresie:

Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych Nr B-060/2012

Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej (NCAGE) 2449H